' ' Linia Verda Ajuntament Santa Coloma de Farners

Pot filtrar les preguntes per categories:

Consultes d’interès

Quins són els principals contaminants en l´atmosfera?

En l´atmosfera es poden trobar multitud de substàncies contaminants. Normalment se les diferencia pel tipus de font, denominant- se contaminants primaris a aquells que s´emeten tal qual de la font, i secundaris als quals es formen en la pròpia atmosfera a partir de reaccions químiques.

De forma habitual, la concentració de contaminants en l´aire s´expressa en unitats com els mg/m3 o µg/m3 o de vegades en parts per milió (ppm).

A continuació s´exposen les principals substàncies contaminants, les seves fonts i alguns dels seus efectes.

Partícules en suspensió: són les partícules solgudes o líquides que es troben suspeses en l´aire. Se sol distingir entre partícules fines (inferiors 1µm) i gruixudes (superiors a 1µm).

Diòxid de sofre SOTA2: s´emet en la combustió de petrolis i carbons. Té la característica que en contacte amb l´oxigen pot formar àcid sulfúric.


Òxids de nitrogen (NOx): es tracta d´una sèrie de compostos (òxid nítric, diòxid de nitrogen i òxid nitrós que procedeixen, fonamentalment, dels motors de combustió de vehicles, encara que també hi ha emissions procedents de fonts industrials. Poden provocar pluja activa i a més l´òxid nitrós és un poderós gas d´efecte hivernacle.


Monòxid de carboni (CO): es produeix per la combustió de qualsevol tipus. La font principal són els tubs de fuita dels vehicles a motor. En l´ atmosfera s´oxida amb l´oxigen i provoca el gas d´efecte hivernacle més important.

Ozó (O3): l´ozó, que a les zones altes de l´atmosfera forma una capa que protegeix de les radiacions ultraviolada, en capes més baixes constitueix un contaminant secundari que es forma mitjançant reaccions químiques a partir d´altres compostos en presència de la llum solar.

Compostos orgànics: és un grup molt divers, es parla de dues categories principals: contaminants orgànics semi- volàtils (SOC) i contaminants orgànics volàtils (COV).

Metalls pesants: es consideren com a tals l´arsènic, el cadmi, el crom, el coure el mercuri, el níquel, plom, seleni, vanadi i zinc. La major part d´ells van associats a partícules fines, procedents de la combustió del carbó i en menor mesura d´altres combustibles. La seva principal característica és romandre molt de temps en l´ecosistema sense degradar-se.


Quines són les temperatures recomanables tant a l´ hivern com a l´estiu per a oficines?

Segons el Pla d´Acció d´Estalvi i Eficiència Energètica d´Espanya (I4) tots els edificis privats dedicats a ús administratiu, docent, comercial, cultural, oci, residencial públic i de transport de persones, deuen limitar-se als valors següents:

Estiu: Temperatura de 26ºC o superior i humiditat relativa entre 45 i 60%.

Hivern: Temperatura de 21ºC o inferior i humiditat relativa entre 45 i 50%.

Per aconseguir aquests valors s´exigeix realitzar mesures per millorar l´eficiència energètica en la climatització, com per exemple que els edificis i locals amb accés des del carrer disposin d´un sistema de tancament de portes que impedeixi que aquestes romanguin obertes permanentment evitant així pèrdues energètiques.


No sé per on passa el carril bici en Santa Coloma de Farners. Em poden ajudar?

El carril bici se situa entre el Parc San Salvador i el Balneari Termes Orion. Voreja la Riera de Santa Coloma. Si ho desitja pot veure el mapa amb la localització exacta del recorregut del carril bici.

http://www.liniaverdascf.cat/documentacion/mobilitat/tram_1_carril_bici.pdf

On puc obtenir informació dels Parcs naturals que hi ha a Catalunya?

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya posa a disposició una secció de Parcs Naturals de Catalunya on es dóna informació dels 18 Parcs Naturals que es troben dins d´aquesta Comunitat. Seleccionant una d´elles, podrem veure notícies referents al Parc i les diferents activitats que es duen a terme.


A més, en el Ministeri d´Agricultura, Alimentació i Medi  Ambient en la secció de Biodiversitat es poden veure tots els espais naturals que formen part de la Xarxa Natura 2000, en els quals pot veure tots els Llocs d´Importància Comunitària, (LIC), de Catalunya. Seleccionant el Parc Natural del que vulgui obtenir més informació, podrà veure una fitxa tècnica en la qual es mostra les figures de protecció que posseeix el Parc, dades geogràfiques del lloc, espècies que ho formen i una descripció del lloc.

Com puc saber si la meva localitat té una bona qualitat de l`aire?

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l`aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA, per les sigles en català). Aquestes estacions mesuren la concentració en l`aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells d` immissió. La xarxa no té la funció de controlar els focus emissors de contaminants, sinó la de vigilar la qualitat de l`aire que respirem.

L` ICCA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. Per al càlcul de l` ICCA, s`utilitzen els nivells d`immissió de les substàncies següents: el monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l`ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10).


A través de la següent direcció podrà accedir a les dades d` immissió eventuals de les estacions de mesura que se situen a Catalunya.

http://www.gencat.net:8000/oicqa/owa/b01.consulta?estacio=00&contaminant=99&dades=1

Hi ha un total de 84 estacions. Pot seleccionar la de la seva localitat en cas que compti amb una Estació de mesura de qualitat de l`aire i sinó la més propera a la seva localitat. A través d`aquest enllaç obtindrà les dades diàries de qualitat de l`aire, per hores.

També pot accedir a les dades setmanals per veure la qualitat de l`aire de dies anteriors. Aquestes dades es troben disponibles a través del següent enllaç:
http://www.gencat.net:8000/oauto_icqa/owa/p01.consulta?estacio=99&opcio=1

Com es pot aïllar un habitatge quan es tracta d´un pis, i el problema d´aïllament afectaria a tota la comunitat de veïns?


Els materials són molt diversos i depenen de les necessitats requerides en cada llar. Se solen usar aïllaments de fibra com la llana de vidre, cel•lulosa o aïllament de roca, utilitzats per revestir parets, terres o sostres, així com el poliestirè o altres escumes plàstiques.

En el cas de finestres, la millor opció és utilitzar dobles finestres, que aconsegueixin un tancament hermètic. Canviar finestres amb el marc d´alumini per PVC és una mesura eficient ja que el PVC és un material no conductor pel que aïllarà del fred o la calor.

Hi ha empreses que s´encarreguen de la instal•lació d´aquest tipus de materials i realització de l´obra, encara que també pot comprar els materials pel seu compte i realitzar-la vostè.

Les millores que realitzi a la seva casa no afectaran als seus veïns, ells no es veuran perjudicats per la seva iniciativa sempre que es respectin els horaris d´obra. Un revestiment a l´interior d´una casa no afecta a l´edifici sencer. A més, molts materials que s´utilitzen per aïllar tèrmicament també serveixen per aïllar del soroll pel que els seus veïns i vostè es veuran beneficiats.

Pot consultar la campanya del mes de Novembre 2012 que es troba a la pàgina de Línia Verda on es donen més consells sobre aïllament tèrmic a les cases, així com altres campanyes d´estalvi energètic que podrien interessar-li.
Hi ha multitud de formes d´aïllar un habitatge aconseguint un estalvi energètic encara que al principi suposi un cost econòmic. Pot aïllar el sostre, el terra, les parets i les finestres.

On es localitzen els punts de recollida de roba usada?

Els PUNTS DE RECOLLIDA DE ROBA, es localitzen en els següents punts: 

Plaça Ajuntament

Vaixell esmeralda

Salvador Espriu (Institut)

Rambla Catalunya

Deixalleria

Voldria fer una analítica d´aigua per comprovar la seva qualitat. Prego em diguin quins paràmetres haig d´analitzar així com els seus límits

Li adjunto el document realitzat per la Universitat Carlos III de Madrid, on figuren tots els paràmetres físic -químics per determinar la qualitat de les aigües. Li explica el significat de cada paràmetre, així com la interpretació dels valors que s´obtinguin després de l´anàlisi. (VEURE DOCUMENT).

El mètode que ha d´utilitzar per a la determinació d´aquests, si vol fer-los de manera reglamentària, haurà de dirigir-se a les normes UNE corresponents, pot trobar-les a la pàgina web de AENOR.

Si, després de realitzar els anàlisis desitja sol•licitar una autorització o declaració d´abocaments, li adjunto l´enllaç del manual per a la gestió d´abocaments publicat pel Ministeri de Medi Ambient (VEURE MANUAL).


Tinc una curiositat, saben per què les erugues van en processó?

La larva dels lepidòpters del gènere Thaumetopoea és coneguda popularment com processionària pel costum d´avançar en llargues files. S´alimenta de fulles de pi, roure o alzina, segons l´espècie a la qual pertanyi.

La forma en la qual es desplacen, una seguida d´una altra amb el cap tocant la part posterior del davanter –en una processó–, forma part d´una hàbil estratègia per espantar al possible enemic, que veu davant els seus ulls un interminable cos allargat amb un aspecte bastant inquietant. De fet, el simple frec dels seus pèls causa irritació a la majoria dels seus depredadors; una altra de les seves característiques notables és la secreció d´una substància molt irritant.

L´hàbit d´anar en processó també li atorga avantatges a l´hora de buscar noves fonts d´aliment.


On es localitza la Deixalleria municipal? Quins residus admet i quin horari d´obertura disposa?

La Deixalleria es localitza en la Ctra. Vella de Girona s/n.

L´horari i dia d´obertura és el següent:

Horari d´hivern:

De dilluns a divendres: De 9 a 13 i de 15 a 18 (dimarts a la tarda TANCAT)

dissabtes: De 9 a 14 i de 15 a 18

Horari d´estiu:

De dilluns a divendres: De 9 a 13 i de 16 a 19 (dimarts a la tarda TANCAT)

dissabtes: De 9 a 14 i de 16 a 19

I els residus que admet (limitat per usuari i mes)

RESIDUS PERILLOSOS

Fluorescents i llums de vapor de mercuri                                  10 unitats 

Bateries de cotxe i altres usos                                                      2 unitats 

Dissolvents, pintures i vernissos                                                  Sense límit 

Piles de botó, alcalines, acumuladors i altres                            Sense límit 

Olis minerals usats                                                                          20 litres 

Electrodomèstics amb CFC                                                            Sense límit 

Radiografies                                                                                     Sense límit 

Cartutxos fotocopiadores i impressores                                     Sense límit 

termòmetres i altres residus amb mercuri                                 Sense límit 

Esprais/Aerosols                                                                              Sense límit 

Pesticides/fungicides/herbicides us domèstic                           Sense límit 

Productes de neteja                                                                        Sense límit


RESIDUS VALORITZABLES 

Paper i cartró                                                                                   Sense límit 

Vidre                                                                                                  Sense límit 

Plàstics                                                                                              Sense límit 

Brics i llaunes                                                                                   Sense límit 

Ferralla i metalls                                                                              Sense límit 

Tèxtils                                                                                                Sense límit 

Olis vegetals usats                                                                           20 litres 

Fustes                                                                                                Sense límit 

Altres electrodomèstics                                                                 Sense límit 

Runes i restes de construcció d’obres menors                          1 m3 

Residus verds                                                                                   Sense límit  

Residus voluminosos                                                                      Sense límit 

Matalassos                                                                                       2 unitats 

Pneumàtics                                                                                      4 unitats

A més, existeixen mini deixalleries en el municipi  instal•lades a la plaça Farners i a la plaça de la Pau on

On es localitzen els punts de recollida de roba?

Existeixen cinc punts on pot dipositar la roba usada en el municipi de Santa Coloma, són els següents:

Plaça Ajuntament

Vaixell esmeralda

Salvador Espriu (Institut)

Rambla Catalunya

Deixalleria


Vull desfer-me d´uns mobles trencats. Disposa l´Ajuntament d´algun servei de recollida?

L´Ajuntament de Santa Coloma de Farners disposa d´un servei de recollida de mobles i estris vells, el qual funciona el primer i el tercer dimecres de cada mes prèvia petició a l´Ajuntament al telèfon:   972 84 08 08

Què és el NIMA?

El NIMA (Nombre d´Identificació Medi Ambiental) és el codi que identifica inequívocament tots i cadascun dels centres registrats com a productors i/o gestors de residus.

El NIMA és un codi utilitzat a nivell estatal, per la qual cosa tots els centres productors, transportistes o gestors de residus, independentment de la seva localització tenen un NIMA associat. Els NIMA dels centres localitzats a la Comunitat Valenciana són assignats per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i estan publicats en les aplicacions "Buscador de gestors" i "Buscador de productors" de la seva web.

Els NIMA han de ser obligatòriament anotats en els escrits presentats davant l´Àrea de Residus de la Conselleria així com en els documents de control de residus perillosos utilitzats cada vegada que es trasllada un residu perillós des d´un centre productor a una instal•lació de gestió.

L´estructura d´un NIMA és la següent:

Codi de província (INE) (2 dígits) + Codi numèric (8 dígits)

Exemple: 4612345678

Som una consultora mediambiental, hi ha algun cercador per consultar l´estat de tramitació de plans i programes d´avaluació ambiental?

El ministeri d´agricultura, alimentació i medi ambient disposa d´una eina en línia a la seva pàgina web www.marm.es anomenada SÀVIA: Sistema d´Informació per a la consulta d´expedients d´Avaluació ambiental.

Amb aquesta eina podrà consultar l´estat de tramitació administrativa ambiental de Projectes, plans i programes, des d´un mapa provincial o autonòmic i combinant la recerca amb altres opcions a llistes desplegables. Un cop seleccionat el Projecte, Pla o Programa podrà veure en un gràfic l´estat de tramitació en què aquest es troba.

Necessitem conèixer les ajudes i subvencions publicades recentment en matèria d´eficiència energètica per poder veure si podem acollir-nos a alguna d´elles, ja que estem pensant canviar el sistema d´il · luminació del local, i el sistema d´aigua calenta sanitària.

En el butlletí Oficial de l´Estat i en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, es publiquen tots els ajuts, incloses les relacionades amb eficiència energètica.

Per millorar l´accés a aquestes, el servei de Línia Verda disposa d´un servei de publicació d´ajuts en aquesta matèria que s´actualitza mensualment, a la secció d´AJUDES, on podrà descarregar-se directament el document de l´ajuda, i en el cas que tingués algun dubte sobre aquesta, sempre ens pot realitzar una consulta.

Si vol estar informat d´aquestes, recordeu que el Butlletí que enviem mensualment queden ressenyades tots els ajuts publicades del mes.

En quin contenidor haig de dipositar els bolquers usats?

Els bolquers usats han de dipositar-se en el contenidor d´escombraries convencionals “restes”, ja que es tracta d´un residu que no pot reciclar-se.

Li recomanem l´ús de bolquers rentables directament en la rentadora, podent ser utilitzats diverses vegades, i suposant un estalvi econòmic, i una disminució d´aquest residu en l´entorn.


Vull canviar el sistema d´il.luminació de la meva empresa, On puc mirar si hi ha ajudes en relació l´eficiència energètica?

Les ajudes o subvencions públiques es publiquen en dos llocs, depenent si són ajudes de caràcter estatal es publicaran en el Butlletí Oficial de l´Estat, i si són de caràcter autonòmic,en el Butlletí Oficial de la Comunitat autònoma.
Actualment, el servei de Línia Verda disposa d´un apartat dedicat als ajuts i subvencions en matèria d´eficiència energètica que són publicades. En aquesta secció es publiquen mensualment tots els ajuts existents en aquesta matèria.
Per accedir, aneu al menú d´inici, i seleccioneu "Ajudes", premi en la qual li interessi, i es descarregarà el document en pdf.

Necessitaria conèixer els gestors de residus autoritzats, ja que generarem un tipus de residu no assimilable a les escombraries convencionals.

A través de l`Agència de Residus de Catalunya, pot veure el llistat de gestors autoritzats a Catalunya, que poden donar-li servei.
A través del següent enllaç Feu clic aquí pot buscar el gestor atenent a:
Al tipus de residu que generaran. Ho pot fer mitjançant el número LER que li correspongui als seus residus.
Buscar pel tipus d`instal·lació o gestió que necessita: en el seu cas seria recollida
Per comarca: pot buscar el gestor que s`ajusti a les seves característiques de residus per proximitat al municipi.

Un cop triat el gestor, s`haurà de posar en contacte amb ell, i acordar el volum i freqüència amb la qual el gestor anirà a recollir el seu residu.
Recordi que cada vegada que el gestor retiri els seus residus aquest li haurà de facilitar un albarà de recepció, ja que a partir d`aquest moment el gestor és el responsable del residu.

Em Podríeu indicar recomanacions per augmentar l´aprofitament de la llum natural en la il•luminació del nostre edifici d´oficines?

El IDAE, Institut per a la Diversificació Energètica i Estalvi de l´Energia, ha publicat recentment una guia tècnica d´aprofitament de la llum natural d´edificis. En aquesta guia podrà trobar les recomanacions per augmentar el nivell d´aprofitament de llum natural al seu edifici.
Per accedir directament, feu clic aquí

On dipositar bolígrafs, retoladors i un altre material d’aquest tipus que es generen en les oficines, gastats o trencats?

Lamentablement aquest tipus de material d´oficina no es pot reciclar, ja que es composa de diferents materials. Tot i això, tenim tres opcions:

La seva reutilització amb noves recàrregues, instal•lació de noves mines...

Si estan trencats han d´anar al contenidor d´escombraries convencionals.

Pots portar-los a les minideixalleries municipals (Plaça Farners i Plaça de la Pau) i es cediran a associacions que els recullen, els recarreguen i els envien a projectes humanitaris


M´agradaria importar a la península, tortugues mora criades en captivitat a Algèria, per poder comercialitzar-les, quins permisos necessito?

Segons el RD 338/97 relatiu a la protecció d’espècies de fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, la Tortuga Mora (Testudo graeca), es troba inclòs en l’Annex A: espècies que es troben en un valor elevat de vulnerabilitat. Les espècies que es trobin dins d’aquest Annex, solament es podran exportar en el cas que siguin espècimens nascuts i criats en captivitat.

Com m’ha comentat les tortugues són criades en captivitat, però haurà de corroborar-ho amb els permisos corresponents del país d’origen, en aquest cas Algèria.

Per iniciar el tràmit d’importació, el primer és demanar un permís d’exportació d’espècies a Algèria a l’autoritat competent en aquest camp. Una vegada obtingut, haurà de sol·licitar a Espanya el permís previ d’importació d’espècies, en aquest enllaç web http://www.cites.es/es-ES/permisosycertificados/descripcion/paginas/permiso-previo-de-importacion.aspx

Pot descarregar-se la sol·licitud de permís i la carta de pagament de les taxes del permís. Una vegada omplert, haurà d’entregar-lo en mà, a l’Edifici de Serveis Generals de l’Administració Pública situat en Av. de la Hispanidad s/n (Es localitza en la terminal de càrrega aèria en l’aeroport de Barajas, 28042) juntament amb la fotocòpia del permís d’exportació d’espècies a Algèria, i el justificant de pagament de les taxes.
Una vegada obtingui el permís d’importació pot realitzar l’operació de venda d’aquestes tortugues sense problema dins del territori de la UE.

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies